Вярно и невярно за протеста

 1. Протес­тът няма плат­форма, какво пред­лагат?

  Това е едно от най-повтаряните клишета на кон­фор­мис­тите, пов­лияни от правител­с­т­вената пропаганда. Никъде не е казано, че протес­тите трябва да имат прецизно фор­мулирана оферта, в която да обяс­няват на общес­т­вото планове и насоки на бъдещите промени. Протес­тите имат най-простата фор­мула: „Писна ни от вас. Отивайте си“. Няма значение, че на улицата са всички — леви, десни, млади, стари, професори и чал­га­джийки — на всички им е пис­нало. Това е силата им. И събарят статук­вото. Останалото е работа на политиците.

 2. Нямат основателни причини, не са наясно чии интереси защитават?

  Няма по-основателна причина от защита на демок­рацията и на ней­ните основни свободи и цен­ности. Защитават интересите на всички — нашите, вашите.

 3. Кои са водачите, не знаем нищо за тях?

  Този въп­рос върви най-често с точно обрат­ното твър­дение — като гледаме лицата на политиците сред протес­тиращите, нищо няма да се получи.

  Политиците, които редовно са на протес­тите, са само наб­людатели, не ръководят никого. Водачи наис­тина не изпък­ват. И слава богу, досега щяха да ги облеят с порой от ком­п­ромати и кални измис­лици. Лип­сата на изявени лидери е само плюс, не забеляз­вате ли колко са дис­цип­линирани и след­ват стрик­тно линията си на поведение.

 4. Протес­тите поум­няват. Младежите въз­пират агресив­ните агитки.

  Така е от самото начало. Изг­лежда, жур­налис­тите поум­няват и прог­леж­дат.

 5. Не сочат алтер­натива.

  Алтер­натива винаги има. Ще се прояви на свобод­ните и чес­тни избори.

 6. Протес­тите не са граж­дан­ски, а политически.

  Умните хора вече отговориха — това са граж­дан­ски протести с политически харак­тер, но не са пар­тийни.

 7. Борисов ги изп­ревари.

  Не, той без­въз­в­ратно закъсня. Нито оставки, нито капитален ремонт на кабинета, нито ерзац кабинет на ГЕРБ без него — всичко това тряб­ваше да стане отдавна. Както пееше Вили Кавал­джиев: „Мила, днес късно е… не бих”. И кол­кото повече Борисов отлага остав­ката си, тол­кова по-малки въз­мож­ности за манев­риране му остават.

  Иван Гарелов