Най-краткият виц: В България няма корупция

В неделя при оглед на учас­тък на столич­ното метро премиерът Бойко Борисов роди поред­ния словесен бисер, който ще се помни дълго и ще ражда вицове: „У нас няма коруп­ция, затова мет­рото ни е със 100 милиона евро по-евтино от европейс­кото”. Ако слушаш премиера, у нас социално-икономическа криза няма, всичко е стабилно, той лично ни е спасил не само от COVID-19, но и от бед­ност, без­работица и проб­леми. Нищо че повечето антик­ризисни мерки са кредити, а не реални помощи за биз­неса и граж­даните, а останалото е съп­роводено с огромна бюрок­рация или пък с фаворизиране на приб­лижени на властта фирми. Но да се вър­нем на коруп­цията – ако слушаме премиера Бойко Борисов, не Европа трябва да прави на нашата страна мониторинг за коруп­ция, а обрат­ното – Бъл­гария да над­зирава ЕС за кражби, далавери и злоупот­реби, а строежите на мет­рополитените в европейс­ките столици трябва да бъдат дадени на прокурор незабавно и да започ­нат масови спецак­ции и арести. Но докато бъл­гаринът, цъкайки с език, слушаше най-краткия виц: „У нас коруп­ция няма”, в общес­т­вото ни се случ­ваха съв­сем други неща. От една страна, минис­тър от кабинета „Борисов 3” призна за злоупот­реби с европейски сред­с­тва и призова за тях да се мълчи, за да не бъдат спрени парите за земеделие от Брюк­сел. Точ­ният цитат, раз­п­рос­т­ранен в медиите, е: „Аз ви пред­лагам да се придър­жаме, че нямаме такива измами и всичко е наред, защото иначе и това финан­сиране ще ни спрат”. Даже и извадено от кон­тек­ста на цялос­т­ния раз­говор, това раз­съж­дение е приз­нание за реал­ните механизми на фун­к­циониране на това управ­ление. Една от най-приближените премиер­ски съвет­нички, пиар­ката Сев­далина Арнаудова се оказа заедно със съп­руга си соб­с­т­веничка на апар­тамент от близо 200 квад­ратни метра на стой­ност над 350 000 лева и на къща за над 1 000 000 лева. Да напом­ним – Арнаудова е не просто дамата, която снима премиера Борисов в джипа му и по меж­дународни срещи, а основ­ният мотор на пороч­ната сис­тема на потис­кане на свободата на словото и на зависими и фаворизирани от властта медии – за тях дър­жавата е майка, а за всички опозиционни медии – строга и без­душна мащеха… Арнаудова обяс­нява, че и двата имота са платени с кредит, уверява ни Арнаудова, но точно тук е скан­далът и въп­росът: Как тя и съп­ругът й със зап­латите им от дър­жавни учреж­дения са успели да изп­лащат по над 6000 лева месечно вноска по кредит. При предиш­ния „Апар­тамен­тейт” нещата бяха заметени под килима– едни от учас­т­ниците оневинени, други изп­ратени на синекурна дип­ломатическа служба. Ще поз­волим ли и новият имотен гейт да се раз­мине под лозунга: „У нас коруп­ция няма”!?

Д-р Теофан Гер­манов