Чиновници от злато

Бонусите, които дър­жав­ните чинов­ници са получили са колосал­ните 118 милиона лева. Това заяви вчера Драгомир Стой­нев от левицата. Нищо ново под слън­цето, всяко ново е добре заб­равено старо, каз­ват мъд­рите хора. И е така, защото подобен скан­дал с бонуси имаше и в края на 2011 и началото на 2012 година по време на пър­вия кабинет на ГЕРБ. Тогава се оказа, че шеф­ката на Здрав­ната каса си дала 30 000 лева, а във финан­совото минис­тер­с­тво на Симеон Дян­ков, който на народа под­насяше „пос­тна пица”, бе раз­дал 55 милиона на чинов­ниците. Тогава властта обеща, че „повече няма да правим така”, но очевидно 6 години по-късно нещата са даже по-зле. Днес по над милион са си раз­дали в правосъд­ното ведом­с­тво, което през годината нашумя със серия бяг­с­тва от зат­вора и с лобизъм за противокон­с­титуцион­ната Истан­бул­ска кон­вен­ция, в Аген­цията по впис­ванията, чиито Тър­гов­ски регис­тър рухна и остави биз­неса в със­тояние на хаос. Всъщ­ност, скан­далът с бонусите преди години бе началото на края на онова управ­ление – след това се заредиха скан­дал след скан­дал, година по-късно улиците на бъл­гар­с­ките градове бяха залети от социален протест срещу непосил­ните цени на тока и срещу монополите. И точно в този социален кон­т­раст е проб­лемът. Няма лошо, ако и дър­жав­ните служители получават увеличение на дохода и стимули. Но проб­лемът е какво е качес­т­вото на работата, която вър­шат. И дали наг­рада получават чес­т­ните и работ­ливи безименни служители или лъв­с­кият пай отива в пар­тийно приб­лижени на властта полит­комисари, или пък в хора, чиито професионални провали са очевидни за общес­т­вото. А и обик­новеният бъл­гарин продъл­жава да живее зле – цените се вдигат, социал­ната несигур­ност и рис­кът от бед­ност нарас­т­ват лавинооб­разно. Преди време премиерът Борисов въз­рази, че не давал (именно – в първо лице един­с­т­вено число обича да обяс­нява шефът на ГЕРБ за всичко, което дър­жавата отделя за социални нужди, сякаш не са от нашия общ джоб) по 40 лева на бед­ните пен­сионери, а давал всъщ­ност 55 милиона. Сега със сигур­ност управ­ляващите ще се заоп­рав­дават, че от 118-те милиона на чинов­ническа глава всъщ­ност се падат по 200300-500 лева. Но 118 милиона са си 118 милиона – пари, с които можеше да се решат проб­лемите на децата с увреж­дания, заради които май­ките протес­тираха с месеци. Или нак­ратко, тъй като сега е модерно да говорим за сис­темата „бонус-малус”, се оказва, че тя у нас същес­т­вува от 29 години. Но с тази раз­лика, че за чинов­ниците по Коледа ще има Бонус, а за народа…традиционният малус.

Теофан Гер­манов