НАТО защитава като убива?!

Шефът на НАТО Йенс Стол­тен­берг заяви в прав текст, че бом­бар­диров­ките на Алианса от 1999 г. над Югос­лавия имали за цел да…защитят мир­ното население (?!) и да отс­т­ранят режима на Милошевич. Западът водеше жес­тока пропаган­дна кам­пания срещу сръб­с­кия лидер, наложи на Бел­г­рад жес­токо икономическо ембарго, а нак­рая изби и рани хиляди хора, включително деца и старци… И един­с­т­вената причина за всичко това бе, че сръб­с­кият народ желаеше (и сега желае) сам да избира властта си, сам да управ­лява съд­бините си, а елитът му сам да защитава национал­ния суверенитет и интереси. Затова и Сър­бия е категорична: Никога в НАТО, никога срещу Русия. И нека всички си спом­няме думите на Стол­тен­берг как НАТО е свалило Милошевич, когато яст­ребите в Брюк­сел и Вашин­г­тон плачат за „руска намеса в избори” и „хиб­ридна война”. Впрочем и досега, 19 години по-късно, няма реални доказател­с­тва, че Бел­г­рад е гот­вил „етническо прочис­т­ване”, заради което НАТО пусна „умните” бомби. Няма и доказател­с­тва, че Сад­дам е притежавал химичес­ките оръжия. Няма и няма и да има доказател­с­тва за антирус­ките обвинения на яст­ребите. Няма, защото замъг­лената от милиар­дите на воен­ноп­ромиш­ления ком­п­лекс политика са базира на лъжи и фал­шификации, приема желаното за дейс­т­вително… Но да кажеш, че убиваш, за да защитиш, е връх на цинизма – точно тези приказки няма да ги прости никога гор­дият сър­бин. „Вой­ната е мир”, бе лозун­гът от антиутопията на Оруел „1984-а”. Явно „Убийс­т­вото е защита” — поне в обър­каните от евроат­лан­тически „цен­ности” глави на яст­ребите в антиутопията „2018-а” по Стол­тен­берг.

Теофан Гер­манов