Дежавю

Премиерът Бойко Борисов събра минис­т­рите и нареди: До всяка дупка на пътя да се прати полицай, а ако и това не стига – да отидат и 200-те хиляди дър­жавни служители. Второ – МВР да превърне в приоритет бор­бата с битовата прес­тъп­ност по селата. Минис­т­рите си дръп­наха самок­ритики, проп­равител­с­т­вените медии лъс­наха със захаросани заг­лавия. Но, за кой ли точно път гледаме точно този филм!? Не е за пръв, определено – дни след пар­ламен­тар­ните избори преди година, Борисов пак свика кабинета, пак раз­даде задачи – да се вой­ната на пътя и да намалее бюрок­рацията. Има ли резул­тат, може да се отговори всеки бъл­гарин, пътуващ с кола или чакащ на гише. Но дежавю-то не е даже от година. Още в пър­вия си работен ден като кмет през 2005-а Борисов прати бригада и тех­ника да запушат дупка по софийски булевард, за която му се оплакал избирател. Ефек­тно, нали! Но ГЕРБ управ­лява София от 13 години, а дуп­ките си стоят, ремон­тите се оказ­ват кол­кото по-скъпи, тол­кова по-калпави. ГЕРБ управ­лява дър­жавата от 9 години с едно кратко прекъс­ване. Не могат да ни убедят, че сега раз­бират, че има дупки. Още по-малко – че друг им е виновен. Обяс­нението на властта е повече от смешно: Тем­пературите рязко се променяли, от това даже зъб­ните пломби падали. Мигар, само у нас има зима?! Вярно, цената на пътищата е като тази на злат­ните зъби, но златото идва от нашия джоб, в чии джоб потъва – това е въп­росът. За „приоритета” с мал­ките населени места, даже не си струва да говорим – нали точно ГЕРБ въведе законовия абсурд час­тни охранители да пазят селата. Ден след пиар акцията на властта, вът­реш­ният минис­тър пос­тави нещата на мяс­тото им: Полицаите не могат да пазят дуп­ките, а само ще подават сиг­нали. По селата, раз­бира се, също не може да се осигурят пат­рули. Може би в бъдеще, но…надали… Такава ни е дър­жавата – обещава от ден до пладне. Въп­росът е дали ние пом­ним по-дълго?

Теофан Гер­манов

P. S. Ако в Бъл­гария има 200 000 чинов­ници, готови да отидат по заповед на премиера даже и при дуп­ките, то това обяс­нява как точно ГЕРБ печели избори – 200 000 плюс родата е равно точно на 1 112 754  гласа.