За образУванието на нЕуката

Югозапад­ният универ­ситет “Неофит Рил­ски“ е третото висше учебно заведение у нас, което иска да „прос­ветли” студен­тите си в тън­кос­тите на род­ния език. Къде е парадоксът-дали във факта, че ВУЗ-овете в Бъл­гария приемат нег­рамотни зрелос­т­ници, или в това, че училищата не успяват да научат децата ни на четмо и писмо.

Миналата година преподаватели излязоха с писмо до инс­титуциите, в което посоч­ват: „Пуб­лична тайна е, че сред­ното ни образование е колабирало, като немалка част от завър­ш­ващите го не притежават дори елемен­тарни умения да четат и пишат с раз­биране”.

Същес­т­вуват обаче и други такива „пуб­лични тайни”. Нап­ример, „екс­пер­тите” и до днес не могат да решат — твърде много ли са студен­тите у нас или са твърде малко. Това и ние не знаем, но сме наясно, че в 7-милионна Бъл­гария има над 50 ВУЗ-а. Ако смет­нем приб­лизително това прави по едно висше учебно заведение на 141 626 човека. За срав­нение универ­ситетите и колежите в Гер­мания са 70 за население 81 799 600 души, което прави по един ВУЗ на 1 168 565 човека. Много са универ­ситетите у нас, а на зрелос­т­ниците ни се предос­тавя абсур­д­ната въз­мож­ност да влязат, да учат и да излязат вис­шисти без елемен­тарна езикова кул­тура.

Друг е въп­росът за умиращото средно образование. Децата няма как да са на „ти” с езиковите норми, след като учат от малоумно написани учеб­ници, в които стойн­с­т­ната бъл­гар­ска литература, история и традиции целенасочено се оряз­ват. Бъдещите нег­рамот­ници, които 100% ще влязат в универ­ситет, са въз­п­репят­с­т­вани и от факта, че „интелек­туални бижута” във властта са решили да зак­риват училища, да сък­ращават и пен­сионират над 4000 души от сис­темата.

У нас обаче все се намират „блес­тящи” идеи за реформи, лошото е, че нак­рая всички се оказ­ват фал­шификати. Такова, за жалост, се оказва и бъл­гар­с­кото образование.

Цветелина Цветанова