Кралев: Има отбори от Първа лига, които бяха ощетени с между 5 и 10 точки

Минис­търът на младежта и спорта Красен Кралев заяви, че не би се осмелил да твърди, че в работата на фут­бол­ните съдии има коруп­ционни прак­тики. Според Кралев по-скоро има нап­режение и липса на под­готовка. „Има някои отбори, които бяха ощетени с между 5 и 10 точки, което е много важно за край­ното класиране — със сис­темата за видеонаб­людение това ще се прек­рати. Вярно е, че съдиите също са хора и допус­кат грешки, но мисля, че трябва да бъдат по-концентрирани“, каза спор­т­ният минис­тър.