Детето-чудо, което нямаше маратонки, вече чупи рекорди и печели медали

Детето-чудо, което нямаше маратонки, вече чупи рекорди и печели медали

17-годишната Лиляна Георгиева е един от светлите лъчи на българската лека атлетика

Лиляна Геор­гиева е един от свет­лите лъчи на бъл­гар­с­ката лека атлетика. 17-годишното момиче, което е наричано детето-чудо, спечели сребърен медал в бягането на 1500 метра на Европейс­кото пър­вен­с­тво до 20 години, въп­реки че се със­тезаваше с няколко години по-възрастни съпер­нички.

За Геор­гиева се заговори още преди 3 години, когато тя пос­тигна пър­вите си национални рекорди, въп­реки че нямаше пари да си купи шпай­кове за бягане. Лили е израс­нала в дет­ски дом за лишени от родител­ски грижи в Плов­див, където среща и своята треньорка Рад­мила Стан­кович, която е неиз­менно с нея и е като нейна майка. Пред NOVA двете говориха за големите успехи, пътя до тях и какво пред­с­тои на талан­т­ливата ни лекоат­летка.

Завър­нах се от Европейс­кото в Гросето, нап­равих поп­равки номер 14 и номер 15 на национал­ния рекорд и завювах второ място на шам­пионата на кон­тинента до 20 години. Със­тезавах се с няколко години по-големи атлетки от мен, но успях да се преборя с тях”, заяви Геор­гиева.

По средата на лет­ния сезон имах кон­тузия, но това премина и се въз­с­танових. Сега всичко е наред, обг­рижена съм, абсолютно всичко ми е осигурено, нещата са добре. Всеки един атлет меч­тае за Олим­пийски игри, това е вър­ховото нещо, за което един спор­тист меч­тае”, споделя Лили.

Не ми пречи, че живея в дом за деца. Това ме мотивира да се боря за по-добър живот. Нищо не ми лип­сва, всичко ми е осигурено от дирек­тор­ката, грижат се много добре за мен. Имам седем Бал­кан­ски титли, медал от Европейски младежки фес­тивал, където нап­равих нов национален рекорд на 800 метра. Сега завър­ших 10-и клас, ще започна 11-и. Съчетавам успешно ученето и спорта”, раз­казва тий­нейджър­ката.

Въз­хитена от Лили е ней­ната треньорка Рад­мила Стан­кович: „Всеки, който гледа ней­ните финали и полуфинали на Европейс­кото видя красотата на ней­ното бягане. Нав­сякъде със­тоянието е едно и също, не можем да се оплачем. На Лили просто ѝ? лип­с­ват зимата тренировки на зак­рито, но се справяме. Сега ѝ? пред­с­тои да си почине, ще отиде на море с децата от дома. Тя вече има 15 национални рекорда, в широк диапазон от 800 до 5000 метра. Пос­тиженията ѝ? зависят и от ней­ните съпер­нички.”

Още в пър­вия миг Лили показа, че може да нап­рави чудо. Тя успя да се пребори с трите анг­личанки, с много силни резул­тати. Нак­рая третата и чет­вър­тата плакаха, че това детенце ги е победило”, раз­казва ней­ната треньорка.

Лиляна Томова е идолът на 17-годишната лекоат­летка. Лили иска първо да се доб­лижи до пос­тиженията на леген­дар­ната лекоат­летка на 800 метра, а след това и да ги подобри.