Илиана Раева успокои: Наско е добре, разхожда се, сам се обслужва

Съп­ругата на Наско Сираков Илиана Раева гос­тува в предаването „Тази сут­рин“ по bTV, в което говори за със­тоянието на бив­шия национал, който от няколко дни е в бол­ница „Света Анна“. Президен­тът на федерацията по художес­т­вена гим­нас­тика още вед­нъж уточни, че лекарите изк­люч­ват да става дума за инсулт. Тя раз­кри и под­роб­ности за катас­т­рофата, която Сираков е претър­пял нас­коро.

Снощи (б. р. неделя) до късно вечерта бях при него, както беше и през пос­лед­ните дни. Чухме се тази сут­рин в 7 часа. Чув­с­тва се добре. Със­тоянието му се подоб­рява. Той вече става, раз­хожда се, сам се обс­лужва. Доцент Кал­пачки изк­лючва инсулта. Много съм благодарна за отношението и професиоализма му. Дирек­торът на „Света Анна“ Славчо Близ­наков също много ни помогна. Професор Стаменова също изк­лючва въз­мож­ността за инсулт. Сега пред­с­тои на Наско да му нап­равят ядрено-магнитен резонанс. По всяка вероят­ност има проб­лем с вес­тибулар­ния апарат“, раз­кри Илиана Раева.

Какво се случи? Сут­ринта в чет­вър­тък получи криза. Събуди ме и поиска да му помогна. Той не пие лекар­с­тва и ходи на лекар само в краен случай. Щом сам поиска лекар­ска помощ, беше ясно, че е сериозно. Извикахме Бърза помощ. Отново случихме и линей­ката дойде след 30 минути. Лекарят му нап­рави кар­диог­рама. Установи, че няма проб­лем със сър­цето, но каза, че вероятно е свър­зано с главата. Пос­тави му инжек­ция и го закарахме в бол­ница. Там му пос­тавиха сис­теми. Типично за Наско – въз­с­тановява се много бързо“, призна съп­ругата на Сираков.

На прибиране от пог­ребението на Трифон Иванов Наско пътуваше с Мюмюн Каш­меров, на когото сме кумове. Тогава се случва пътен инцидент. Вината не беше негова. На Околов­ръс­т­ното шосе при Казичане, една кола е спряла в аварий­ното и без сиг­нализация прави опит за обратен завой. Човекът не е преценил, че Наско кара по-бързо, тъй като е в третото платно. Благодарение на невероят­ните му шофьор­ски умения Наско е избег­нал по-тежка катас­т­рофа и смър­тен случай. Двете коли са напълно пом­лени, въз­душ­ните въз­г­лав­ници са отворени. Ударът е бил много, много сериозен. Вечерта бяхме на рес­торант с Лъчезар Танев и Наско раз­каз­ваше за инцидента. Призна, че дори не си е ударил главата въп­реки че ударът е… колата не е в движение от тогава, пред­с­тавяте си какъв удар е било“, раз­каза леген­дар­ната гим­нас­тичка.

Според лекарите има някаква инфек­ция и вероятно вирус, който да е засег­нал вес­тибулар­ния апарат. Той не се уплаши и сега не е уплашен. Вероятно се е стрес­нал, защото не се чув­с­т­ваше добре. Искам още вед­нъж да благодаря за всички обаж­дания, съоб­щения и пожелания за бързо и успешно въз­с­тановяване на Наско“, завърши Раева.