14 жертви при пожар в COVID-болница в Тетово

14 жертви при пожар в COVID-болница в Тетово

Япония удължи извънредното положение заради коронавируса

Петима прокурори от Тетово и Скопие раз­с­лед­ват причините за пожара в модул­ната бол­ница за заразени с COVID-19 в ския град Тетово, който избухна около 21 часа мес­тно време в сряда, пише Епицен­тър.

Прокурорите са поис­кали аутоп­сията на 14 жер­тви, като до момента са прик­лючени четири, но не е изк­лючено в хода на раз­с­лед­ването да бъдат отк­рити още. За някои от жер­т­вите ще бъде необ­ходим ДНК анализ, за да се установи тях­ната самолич­ност. Според пър­воначал­ните сведения, сред загиналите няма медицин­ски пер­сонал.

Минис­търът на здравеопаз­ването на Репуб­лика Северна Македония Венко Филипче от се намира на място в Тетово, а съболез­нования изп­ратиха Европейс­кият съюз, минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи на Гър­ция, сръб­с­кият президент Алек­сан­дър Вучич, който е пред­ложил помощ в справянето с пос­ледиците, албан­с­кият президент Илир Мета.

Към момента няма официални данни за загинали или пос­т­радали бъл­гар­ски граж­дани при пожара.

В Тетово бе обявен трид­невен траур до 11 сеп­тем­ври за жер­т­вите на пожара. Съвет­ниците изразиха почит към жер­т­вите, а кметът Теута Арифи съобщи, че оцелелите в пожара са в добро със­тояние, но не знаеше за колко лица става дума. Засега няма инфор­мации свър­зан ли е пожарът с прекъс­ване на тръби за кис­лород. Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването съобщи, че по време на пожара в бол­ницата е имало 26 пациенти, 14 са загинали, а 12 са прех­вър­лени в бол­ницата в Тетово и животът им не е в опас­ност.

Пожарът е избух­нал около 21 часа мес­тно време в сряда и за кратко време е обх­ванал пос­т­рой­ките. В потушаването на огъня са учас­т­вали над 30 пожар­никари със седем коли. Пожарът е бил угасен за около половин час.

Няма пот­вър­ж­дение на медий­ните инфор­мации, че въз­можни пропуски при изг­раж­дането на бол­ницата може да са причина за пожара. Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването заяви, че мобил­ните бол­ници в страната са изг­радени по всички приети стан­дарти.

Чер­веният кръст изрази съболез­нования на семейс­т­вата на загиналите и ранените граж­дани и обяви, че ще отпусне еднок­ратна парична помощ на семейс­т­вата на загиналите в раз­мер на 30 000 денара (едно евро се раз­меня за 62 денара).

Извън­ред­ното положение в столицата Токио и още 18 япон­ски префек­тури заради коронавируса се удъл­жава до края на месеца, съобщи вчера правител­с­т­вото, цитирано от АП.То аргумен­тира решението с продъл­жаващото сериозно натовар­ване на здрав­ната сис­тема, въп­реки лекото намаляване на броя на новозаразените в страната. Теж­ките случаи все още са много и продъл­жават да пред­с­тав­ляват сериозно предиз­викател­с­тво пред много бол­ници, каза премиерът Йошихиде Суга.

Извън­ред­ното положение изтичаше в неделя. То бе въведено пър­воначално през май в Окинава и пос­тепенно бе наложено и в други пер­фек­тури. Продъл­жител­ният срок на извън­ред­ното положение изтощи общес­т­вото и хората все повече не спаз­ват мер­ките, голяма част от които са доб­роволни. В резул­тат на това и тях­ната ефек­тив­ност намаля, отбелязва АП.