Унгарски сладкар приготви специален кейк за папата с плодове, споменавани в Библията

Унгар­с­кият слад­кар Жолт Карл ще приготви за папа Фран­циск специален кейк, като изпол­зва сушени плодове, споменавани в Биб­лията. Той се надява, че по време на визитата си в Унгария папата ще има въз­мож­ност да дегус­тира слад­кото изкушение, наречено “Хапка от рая“, пише Епицен­тър.

Карл има слад­кар­ница в мал­кия град Дунахарасти, южно от Будапеща. Той е спечелил национално със­тезание за кейк, който да бъде пред­ложен на папата. Първи от него можаха да опитат учас­т­ниците в цър­ковен кон­г­рес в Будапеща тази сед­мица.

За кейка Карл раз­казва: “Сварих захарен сироп с канела и мед и сложих в него нарязани сушени плодове. Екс­перимен­тирахме със съот­ношението на сушените плодове, така че когато човек яде кейка да усеща вкуса на раз­личен плод на всеки 510 секунди“. Рег­ламен­тът на със­тезанието за кейт изис­к­вал рецеп­тата да е проста, да се изпол­з­ват продукти, споменати в Биб­лията, като фурми, смокини, кай­сии, сливи и мед, кей­кът да може да остане пресен дълго време и да не нуж­дае от съх­ранение в хладил­ник. Тес­тото на кейка на Карл е подобно на това на традицион­ното унгар­ско руло, което се под­нася за Коледа и което е с пъл­неж от леш­ници или маково семе. Но кей­кът на Карл съдържа сушени смокини, фурми, кай­сии, както и захаросани череши, пор­токалови корички и печени бадеми. “Наис­тина се надявам, че папата ще опита нашия слад­киш“, казва Карл.

Папа Фран­циск прис­тига в Унгария в неделя и ще отс­лужи литур­гия на историчес­кия “Площад на героите“ в Будапеща. Същия ден той заминава за Словакия, където ще остане до 15 сеп­тем­ври.