Срещу Аун Сан Су Чжи в Мианма е повдигнато обвинение в корупция

Срещу бив­шата ръководителка на Мианма Аун Сан Су Чжи, свалена с военен прев­рат, е пов­диг­нато обвинение в коруп­ция, пише официал­ното издание “Глобал ню лайт ъф Миан­мар“, предаде АФП.

Бив­шата ръководителка на граж­дан­с­кото правител­с­тво е обвинена в получаване на под­купи — “600 000 долара и килог­рами злато“. Освен това е заподоз­ряна в злоупот­реба със земи в полза на пред­седател­с­т­вана от нея благот­ворителна фон­дация. Аун Сан Су Чжи бе приз­ната за виновна в коруп­ционни дейс­т­вия, извър­шени чрез изпол­з­ване на поста си.

Арес­тувана на 1 фев­руари, в деня на прев­рата, Нобеловата лауреатка за мир от 1991 г. вече е обвинена в други прес­тъп­ления — от незаконно притежаване на пор­тативни радиос­тан­ции до под­буж­дане към раз­мирици и нарушение на закона за дър­жав­ната тайна. Ако съдът я приз­нае за виновна, тя може да бъде отс­т­ранена от политичес­кия живот и да влезе за много години в зат­вора.

В столицата Най­пидо вече са нас­рочени два процеса; пър­вият трябва да започне на 14 юни. След това 75-годишната бивша министър-председателка може да бъде изп­равена пред съд в Янгон по обвинението за нарушаване на закона за дър­жав­ната тайна. За да оправ­дае прев­рата, воен­ната хунта заяви, че пар­ламен­тар­ните избори от ноем­ври 2020 г., спечелени от пар­тията на Аун Сан Су Чжи, са минали с масови нарушения.

От времето на пуча Мианма е раз­тър­с­вана от почти всекид­невни демон­с­т­рации, стачки парализират икономиката й, засил­ват се сблъсъците между армията и бун­тов­нически етнически групи. Силите за сигур­ност искат да удавят в кръв протес­т­ното движение — през пос­лед­ните месеци те убиха близо 860 цивилни, вкл. жени и деца.