Ким Чен-ун огледа строяща се нова птицеферма и поиска подобрения

Ким Чен-ун огледа строяща се нова птицеферма и поиска подобрения

Заради пандемията лидерът на КНДР е ограничил драстично посещенията от началото на годината

Север­нокорейс­кият лидер я Ким Чен-ун инс­пек­тира строяща се нова птицеферма южно от Пхенян и призова за подоб­рения в остарялото според него мес­тно птицевъд­с­тво, предаде АП.

Аген­ция КЦТА цитира изяв­ление на Ким, че новата птицеферма ще произ­вежда “хиляди тонове вкусно качес­т­вено месо и десетки милиони вкусни качес­т­вени яйца“ годишно и ще подобри значително хранител­ните навици на север­нокорей­ците.

Ким Чен-ун е започ­нал по-рядко да се появява пред пуб­лика заради опасения, свър­зани с пан­демията от коронавируса, като през пър­вата половина на тази година е учас­т­вал в едва 19 мероп­риятия. Това се казва в док­лад на южнокорейс­кия Изс­ледовател­ски инс­титут на обединението.

“Може да се смята, че причината за значител­ното сък­ращаване на броя на пуб­лич­ните появи на Ким Чен-ун през пър­вата половина на тази година са станали опасения за въз­можно заразяване с коронавирус“, се посочва в док­лада.

Южнокорейс­ките изс­ледователи смятат също, че дек­ларираната от север­нокорейс­ките власти липса на случаи на заразени в страната може да не съот­вет­с­тва на дейс­т­вител­ността.

В своите пред­положения изс­ледователите се опират на факта, че през пър­вите 6 месеца на тази година Ким се е появявал на пуб­лично място едва 19 пъти. Това е много по-малко, откол­кото през минали години.

От момента на идването му на власт през декем­ври 2011 г. през пър­вите 6 месеца на всяка година Ким се е появявал пуб­лично не по-малко от 40 пъти.

През периода януари — юни 2012 г. изс­ледователите отчитат 80 пуб­лични появи, а през 2013 г. почти 100. През пър­вата половина на 2018 г. и 2019 г. са отчетени между 40 и 50 пуб­лични появи.