Пекин: Завръщането на Макартизма е лоша новина за САЩ

През пос­лед­ните дни се появи новината, че американ­с­кото правител­с­тво обмисля да заб­рани на членове на ККП и тех­ните семейс­тва да посещават САЩ, което предиз­вика критики в самата страна и сред меж­дународ­ната общ­ност. Анализатори комен­тират, че провокациите на американ­с­ките политици са в раз­рез с желанията на двата народа и тен­ден­цията за раз­витие на света, се казва в комен­тар на Радио „Китай”.

Мак­кар­тиз­мът е политическо течение от средата на миналия век в САЩ, инициирано от американ­с­кия сенатор Джоузеф Мак­карти, което прерас­тва в мащабна кам­пания срещу комунизма, включ­ваща масово следене, под­с­луш­ване и реп­ресии на комунисти и техни сим­патизанти. Много хора от левите сили в САЩ бяха под­ложени на политически натиск. През 1954 г. американ­с­кият сенат прие резолюция, с която осъди мак­кар­тизма.

От старта на епидемията, хора като Мак­карти сякаш отново се появиха в САЩ. Някои американ­ски политици се изказа за окон­чателно прекъс­ване на връз­ките с Китай. Някои се намес­ват във вът­реш­ните работи на Китай по делата, свър­зани с Хон­конг, Син­д­зян, Тай­ван и Южнокитайско море. Майк Пом­пео, Питър Наваро и други антикитайски политици раз­п­рос­т­раняват твър­дения, очер­нящи Китай и провокират разединение в отношенията между ККП и китайс­кия народ.

Някои западни наб­людатели посочиха, че опитът на американ­с­ките политици за въз­п­репят­с­т­ване на китайс­кото раз­витие доказа хегемонизма и идеите им, останали от времето на Студената война.

Започ­ването на нова Студена война и връщането на мак­кар­тизма не отговаря на тен­ден­цията на времето и ще нав­реди на светов­ния мир.

Китайско-американските отношения са важни за света и са обвър­зани с мира и стабил­ността. В момента ръководителите на много страни призоваха за засил­ване на диалога между Китай и САЩ, за да избег­нат кон­ф­рон­тацията. Своев­ремен­ното под­копаване на китайско-американските отношения е в раз­рез с общото очак­ване за мира и раз­витието на раз­лич­ните страни и ще изолира САЩ от меж­дународ­ната общ­ност.