КНР има право да защитава националната сигурност във всяка част от своята територия

На 28 май Общокитайс­кото съб­рание на народ­ните пред­с­тавители (ОСНП) одобри решение, с което въз­ложи на своя Пос­тоянен комитет да изработи законодател­с­тво за съз­даване и усъвър­шен­с­т­ване на прав­ната сис­тема и механизъм за прилагането ѝ, свър­зан с национал­ната сигур­ност в Хон­конг. Това предиз­вика раз­горещени дебати в много страни, а редица комен­татори и екс­перти посоч­ват, че въп­росът е вът­решен за Китай и Пекин има пъл­ното право да защити своята сигур­ност и интереси, съоб­щава Аген­ция „Синуха“.

Лаоски политици посочиха, че Лаос и Китай са общ­ност от споделена съдба, а управ­ляващата пар­тия и правител­с­т­вото на страната под­к­репят твърдо усилията на Пекин да защити дър­жав­ния суверенитет, национал­ното един­с­тво и териториал­ната си цялост. Според тях, законодател­с­т­вото, свър­зано с национал­ната сигур­ност на Хон­конг е изцяло вът­решна работа на Китай и други страни нямат право да се намес­ват в него.

Неот­давна Сенатът на Репуб­лика Конго пуб­ликува дек­ларация в под­к­репа на решението на ОСНП за Хон­конг. В нея се посочва, че то сим­волизира китайс­кия суверенитет над специал­ния автономен район. Китай е в пъл­ното си право да защити национал­ната сигур­ност във всяка част от своята територия, включително Хон­конг, смятат кон­гоан­с­ките сенатори.