Сбориха статуята на британски търговец на роби от 17-и век и я хвърлиха в река

Сбориха статуята на британски търговец на роби от 17-и век и я хвърлиха в река

Учас­т­ници в протест срещу расизма в град Брис­тъл, Югозападна Анг­лия, са съборили статуя на британ­ски тър­говец на роби от 17-и век и я хвър­лили в река, съобщи Рой­терс.

Едуард Кол­с­тън, роден в Брис­тъл през 1636 г., е бил тър­говец и член на пар­ламента, който нат­рупал със­тоянието си главно чрез тран­с­пор­тирането на около 80 000 мъже, жени и деца от Африка към Кариб­ско море и Америка.

Мнозина от превоз­ваните от него роби умрели по време на пътуването.

Брон­зовата му статуя, издиг­ната през 1895 г., и в миналото е била обект на протести, както и на петиция, която нас­коро събра над 11 000 под­писа.

Събитието предиз­вика дебати сред британ­ците дали събарянето на статуята на Кол­с­тън е ван­дализъм или исторически момент, който прив­лича вниманието към ролята на Великоб­ритания в тър­говията с роби.

Членът на Камарата на лор­довете от Лей­бърис­т­ката пар­тия Андрю Адонис каза, че Великоб­ритания е била “твърде бавна“ в премах­ването на статуите на роботър­говци и “импер­ски прес­тъп­ници“.

От друга страна, бив­шият финан­сов минис­тър Саджид Джавид определи деянието като “прес­тъпно раз­рушение“. “Аз съм отрас­нал в Брис­тъл. Аз се отв­ращавам от това как Едуард Кол­с­тън се е облагодетел­с­т­вал от тър­говията с роби. Но ТОВА НЕ Е ОК“, каза Джавид в изяв­ление.

Демон­с­т­рации имаше в редица британ­ски градове напос­ледък в рам­ките на светов­ните протести срещу расизма.