Италия разби мафиотска мрежа, източвала фондове на ЕС

Италиан­с­ката полиция заяви, че е раз­била мафиот­ска мрежа в Сицилия, успяла да отк­лони милиони евро от еврофон­довете, пред­наз­начени за сел­с­кос­топан­ски произ­водители, предаде АФП. При операция срещу група мафиоти от Тор­торичи вчера са арес­тувани 94 души, уточни в комюнике прокуратурата на Месина.

Сред арес­туваните има двама шефове на мафиот­ски семейс­тва, един нотариус, биз­нес­мени и политици, отговаряли за дос­тъпа до тези фон­дове. От 2013 г. “мафията от Тор­торичи“ — град в Североиз­точна Сицилия, е злоупот­ребила с еврофон­дове за около 10 млн. евро, съобщи телевизия “РАИ 24“. За да получи финан­сиране от ЕС, мафиот­с­кият клан дек­ларирал като свои земи, чиито соб­с­т­веници били регионални власти или мес­тни общини. Изпол­з­вал услугите на съучас­т­ници от дър­жавна аген­ция по сел­с­кос­топан­с­ките суб­сидии, намирайки вратички заради слабия кон­т­рол в сис­темата.

Четирий­сет и осем души от арес­туваните са пос­тавени под стража, другите — под домашен арест, уточни полицията.