Еманюел Макрон обяви мерки, с които да уталожи гнева на “жълтите жилетки“

Еманюел Макрон обяви мерки, с които да уталожи гнева на “жълтите жилетки“

Френският президент обяви вдигане на работната заплата със 100 евро и данъчни облекчения

Френ­с­кият президент Еманюел Мак­рон обяви в понедел­ник вечерта серия от мерки за повишаване на покупател­ната способ­ност, с надеж­дата да уталожи гнева на “жъл­тите жилетки“, и призна, че е под­ценил кризата, предаде АФП.

В 15-минутно телевизионно обръщение президен­тът обяви повишаване на минимал­ната зап­лата със 100 евро на месец от 2019 г., без това да предиз­вика нито едно евро допъл­нителни раз­ходи за работодателите, освобож­даване от данъци на извън­ред­ния труд от 2019 г., и отменяне на увеличението на данъците върху пен­сиите под 2000 евро месечно. Освен това той прикани работодателите, които имат въз­мож­ност, да изп­латят на работещите премии в края на годината, които няма да бъдат облагани с данъци. Сега минимал­ната зап­лата е малко под 1200 евро месечно, а от данъци са освободени пен­сиите под 1200 евро. Мак­рон каза снощи, че желанието му е ръководителите на френ­с­ките пред­п­риятия да плащат данъците си във Фран­ция и че ще се бори срещу нес­п­равед­ливите облаги и данъч­ните измами.

Той каза, че раз­бира гнева и отчаянието на хората. “Поемам своята част от отговор­ността“, каза президен­тът и призна, че може би е съз­дал впечат­лението, че не го е грижа за гнева на “жъл­тите жилетки“. Мак­рон обяви “икономическо и социално извън­редно положение“ и увери, че се е кан­дидатирал на президен­т­с­ките избори през 2017 г., защото е пред­чув­с­т­вал тази криза. “Няма да се вър­нем истин­ски към нор­мал­ния си живот, ако нищо не се промени“, продължи президен­тът. “Сега е исторически момент за нашата страна“, добави той.

Еманюел Мак­рон се зарече, че няма да бъде проявена никаква сниз­ходител­ност към извър­шителите на насилието и ван­дализма, белязали протес­тите на “жъл­тите жилетки“.

И край­ната дес­ница, и край­ната левица, и “жъл­тите жилетки“ във Фран­ция са недоволни от мер­ките, обявени от Мак­рон. Левият радикален водач Жан-Люк Мелан­шон и лидерът на Социалис­тичес­ката пар­тия Оливие Фор порицаха Мак­рон, че въвежда мерки, които ще бъдат платени от обик­новените хора, а не от много богатите. Мелан­шон каза, че ще има пети рунд от протести идната събота: “Пето дейс­т­вие от началото на граж­дан­с­ката революция в тази страна, това ще е голяма мобилизация“. Лидер­ката на край­нодес­ния Национален сбор Марин Льо Пен написа в Туитър: “Мак­рон се отказа от някои свои фис­кални грешки — това добре, но той отказва да приз­нае, че недовол­с­т­вото е срещу отс­тоявания от него модел“. Според нея президен­тът “отс­тъпва, гот­вейки се за скок“.