Мръсният въздух убива 600 000 деца годишно, алармира СЗО

Мръсният въздух убива 600 000 деца годишно, алармира СЗО

Замър­сяването на въз­духа, както на отк­рито, така и на зак­рито, годишно причинява смъртта на около 600 000 деца, ненавър­шили 15 години, от остри дихателни инфек­ции, сиг­нализира Светов­ната здравна организация (СЗО), цитирана от АФП.

Замър­сяването на въз­духа е новият “тютюн“, под­чер­тава генерал­ният дирек­тор на СЗО Тед­рос Аданом Геб­рейесус на сайта на СЗО, вчера и днес организира в Женева първа световна кон­ферен­ция за “замър­сяването на въз­духа и здравето“.

По този повод организацията пуб­ликува док­лад, в който се казва, че всеки ден около 93 процента от децата по света на въз­раст под 15 години дишат тол­кова мръсен въз­дух, че това зас­т­рашава здравето и раз­витието им.

Според СЗО около 91 на сто жителите на нашата планета дишат замър­сен въз­дух, което годишно отнема живота на около 7 млн. души.