Полиция разгонва демонстранти от петролно находище до Басра

Полиция разгонва демонстранти от петролно находище до Басра

Ирак­с­ката полиция съобщи, че е изпол­з­вала палки и водни струи, за да раз­п­ръсне близо 250 демон­с­т­ранти, съб­рали се на глав­ния вход на голямото пет­ролно находище “Зубаир“ до град Басра, предаде Рой­терс.

Служители от находището, управ­лявано от италиан­с­ката ком­пания “Ени“, заявиха, че произ­вод­с­т­вото продъл­жава в обичай­ния режим.

В редица градове в южната част на Ирак има от над сед­мица раз­рас­т­ващи се протести заради лошото качес­тво на основ­ните услуги.

“Получихме заповеди да не изпол­з­ваме бойни пат­рони, но също така ни е наредено да не поз­воляваме на никой да раз­с­т­ройва дей­нос­тите в пет­рол­ните находища и ще вземем необ­ходимите мерки, за да дър­жим протес­тиращите далеч от находищата“, заяви пред­с­тавител на полицията.

По-рано демон­с­т­ран­тите атакуваха провин­циални админис­т­ративни сгради, мес­тни цен­т­рали на политически пар­тии и влиятелни шиит­ски милиции и нах­луха на летище в свещения град Наджаф.

Подобни протести е имало и в миналото. Сега раз­мириците са по-мащабни и деликатни от политическа гледна точка.