Евросъюзът е отворен за Македония, обяви еврокомисарят Йоханес Хан

Евросъюзът е отворен за Македония, обяви еврокомисарят Йоханес Хан

Вратите на ЕС са широко отворени за Македония и от вас зависи дали ще изпол­з­вате това или не. Вие трябва да вземете решение за бъдещето на своята страна, заяви еврокомисарят Йоханес Хан, който в Скопие официално даде старт на началото на процеса на под­готовка за стар­тиране на преговорите за член­с­тво в ЕС през юни 2019 г., съобщи МИА.

Вратата към ЕС е широко отворена благодарение на рефор­матор­с­ките приоритети, върху които работеше правител­с­т­вото ви през изминалата година, но и на пос­тиг­натите договори за доб­росъсед­с­тво с Бъл­гария и за името с Гър­ция, заяви Хан.

Народът показа отпор и изд­ръж­ливост, станахте страна за пример в региона и модел как останалите да решават своите двус­т­ранни проб­леми, заяви Хан на съв­мес­тна прес­кон­ферен­ция с премиера Зоран Заев.

Той привет­с­тва получаването на покана за член­с­тво в НАТО, изтък­вайки, че това ще означава повече сигур­ност и прос­перитет за граж­даните на Македония.

На заседанието на правител­с­т­вото, на което присъс­тва Хан, бяха взети решения, с които започва процесът за под­готовка на присъединителни преговори с ЕС. За главен преговарящ е наз­начен вицеп­ремиерът Буяр Османи, а за тех­нически преговарящ – премиер­с­кият съвет­ник Боян Маричич.

Заев под­черта, че преговорите с ЕС са “историческа задача“ и “вър­ховен приоритет“. Затова изп­ращаме пос­лание, че процесът ще бъде ръководен от правител­с­т­вото, но в него ще учас­т­ват и пар­ламен­тът, опозицията, съдеб­ната сис­тема, граж­дан­с­кото общес­тво, заяви Заев.