Руски експерти не открили следи от химическа субстанция в Дума

Руски експерти не открили следи от химическа субстанция в Дума

Руски специалисти, пратени на раз­с­лед­ване в сирийс­кия град Дума, където сирийс­кият режим е обвинен, че е извър­шил химическа атака на 7 април, не са намерили никаква следа от химическа суб­с­тан­ция, заяви рус­кият вън­шен минис­тър Сер­гей Лав­ров, цитиран от ТАСС.

“Нашите военни специалисти отидоха на място. Те не отк­риха нито една следа от хлор или от как­вато и да е химическа суб­с­тан­ция, изпол­з­вана срещу цивилни“, каза Лав­ров. Той заяви, че твър­денията, че сирийс­кото правител­с­тво е извър­шило газова атака, са фал­шиви и са провокация.

Лав­ров допълни, че Русия неед­нок­ратно е предуп­реж­давала, че се готви такава провокация за обвиняване на Дамаск в изпол­з­ване на химическо оръжие.

Пос­тоян­ният пред­с­тавител на Русия в Организацията за заб­рана на химичес­кото оръжие (ОЗХО) Алек­сан­дър Шул­гин същев­ременно каза, че сирийс­ките власти са предавали в ОЗХО и в Съвета за сигур­ност на ООН данни за гот­вещи се провокации с изпол­з­ване на хлор в Източна Гута.

ОЗХО изрази без­покойс­тво от пред­полагаемата химическа атака в Дума.