Хората в САЩ смятат, че президентът им не понася негрите и мюсюлманите

Хората в САЩ смятат, че президентът им не понася негрите и мюсюлманите

Анонимен гражданин предложил Тръмп за Нобелова награда за мир

Над половината граж­дани на САЩ, включително повечето латиноамериканци и афроамериканци, смятат, че президен­тът Доналд Тръмп е расист, предаде АП.

Проуч­ването на Асошией­тед прес и Национал­ния цен­тър за изс­лед­ване на общес­т­веното мнение (NORC) показва, че над половината граж­дани смятат, че неговата политика е влошила положението на латиноамерикан­ците и мюсюл­маните.

Близо половината смятат, че политиката на Тръмп е влошила и положението на афроамерикан­ците.

Общо 57 на сто от всички въз­рас­тни, включително 80 на сто от афроамерикан­ците и 3/4 от латиноамерикан­ците смятат Тръмп за расист.

Нор­веж­кият Нобелов инс­титут съобщи, че внася жалба в полицията, след като е получил очевидно фал­шифицирана номинация на Доналд Тръмп за Нобеловата наг­рада за мир.

Всяка година кан­дидатури за Нобеловата наг­рада за мир се внасят в инс­титута до 31 януари. Само определени лич­ности имат правото да пред­лагат имена на кан­дидати.

Пред­ложенията могат да се правят от пар­ламен­таристи и минис­три, от бивши лауреати, от някои универ­ситет­ски преподаватели.

Но в началото на фев­руари Инс­титутът за изс­лед­ване на мира в Осло каза, че сред пред­ложените кан­дидати бил и Тръмп, който бил пред­ложен за отличието заради “неговата идеология за мир чрез силата“.

Пред­полага се, че кан­дидатурата е била внесена както и миналата година от американец, който не искал да раз­к­рива пуб­лично самолич­ността си.

Инс­титутът за изс­лед­ване на мира в Осло е независима организация, но следи отб­лизо въп­росите, свър­зани с пред­ложените кан­дидати за Нобеловата наг­рада за мир, и прави отчет на обявените пуб­лично номинации.