Да се вдигне жизненият стандарт, да се подобри здравеопазването

Да се вдигне жизненият стандарт, да се подобри здравеопазването

Рус­кият президент Владимир Путин очерта редица амбициозни икономически цели, обещавайки увеличаване на жиз­нения стан­дарт, подоб­ряване на здравеопаз­ването и образованието, изг­раж­дане на модерна инф­рас­т­рук­тура в годиш­ното си обръщение пред пар­ламента в Мос­ква, предаде ТАСС.

Путин отп­рави обръщението си малко преди президен­т­с­ките избори на 18 март, при които се очаква той да спечели чет­върти ман­дат.

Русия трябва да пос­тигне тех­нологичен пробив, за да положи основите на бъдещо успешно раз­витие, заяви дър­жав­ният глава.

Той под­черта необ­ходимостта от борба с бед­ността, припом­няйки, че 20 млн. рус­наци в момента живеят под прага на бед­ността, рав­няващ се на около 180 долара месечно.

Путин посочи, че страната трябва да вземе мерки за подоб­ряване на здравеопаз­ването и пос­тави за цел очак­ваната средна продъл­жител­ност на живота, която в момента е 73 години, да над­х­върли 80 години през идното десетилетие.