Над 60 процента от момичетата в Афганистан не ходят на училище

Над 60 процента от момичетата в Афганистан не ходят на училище

Талибаните отричат обвиненията в изнасилване и убийство на канадски заложници

Около две трети от момичетата в Афганис­тан не ходят на училище, гласи док­лад на правозащит­ната организация “Хюман райтс уоч“, цитиран от ДПА.

След свалянето от власт на талибаните през 2001 г. и началото на меж­дународ­ните усилия за въз­с­тановяване на Афганис­тан, образованието на момичетата е един от приоритетите на афганис­тан­с­кото правител­с­тво и на неговите дарители. Напос­ледък обаче дос­тъпът на жените до образование става все по-труден.

При режима на талибаните твърде малко момичета можеха да учат. Много от тях се образоваха тайно в нелегални училища. Според док­лада афганис­тан­с­кото правител­с­тво и неговите дарители са пос­тиг­нали впечат­ляващ нап­редък в усилията за образоване на момичетата, но задачата не е изпъл­нена док­рай.

“Несигур­ността, бед­ността и пресел­ването са причина много момичета да не ходят на училище“, посочва правозащит­ната организация. Според данни на военни източ­ници талибаните сега кон­т­ролират или имат влияние в около 11 на сто от територията на Афганис­тан и водят боеве в още около 30 на сто от нея.

Същев­ременно талибаните отрекоха обвиненията, че са убили дъщерята и изнасилили съп­ругата на бив­шия канад­ски залож­ник Джошуа Бойл, в което той ги обвини при връщането си в Канада след 5 г. в плен. “Обвиненията на канад­с­кия задър­жан срещу муджахидините от Ислям­с­кия емират са неос­нователни“, заяви говорителят на талибаните Забиула Муджахид. “По време на задър­жането им и до освобож­даването им, съп­рузите не бяха раз­деляни точно за да не се под­х­ран­ват подоз­рения“, добави той.“Обвиненията за смъртта на детето също са неос­нователни“, добави той, обяс­нявайки, че “жената се раз­боля и поради теж­кото си здравос­ловно със­тояние нап­рави спон­танен аборт и загуби дъщеря. Мяс­тото беше изолирано и нямаше лекар“, обясни той. “Никой не е убивал детето на тази двойка и никой не ги е насил­вал или омър­сявал“, под­черта талибан­с­кият говорител.