Рекордно малко цивилни са загинали в Сирия през март

Рекордно малко цивилни са загинали в Сирия през март

Малко повече от 360 цивилни са били убити в Сирия от влизането в сила преди месец на режима на спиране на огъня между бун­тов­ниците и сирийс­кото правител­с­тво, съобщи Сирийс­кият цен­тър за наб­людение на правата на човека (СЦНПЧ), предаде АФП.

Това е най-малкият брой загинали цивилни в рам­ките на месец през пос­лед­ните 4 години от вой­ната. От 27 фев­руари до 27 март са загинали 174 цивилни, включително 41 деца, в зоните, в които е установено спиране на огъня.

За срав­нение през пред­ход­ния месец фев­руари цивил­ните жер­тви бяха над 1100.

Спирането на огъня не важи за териториите под кон­т­рола на джихадис­т­ките групировки “Ислям­ска дър­жава“ и “Джеб­хат Ан Нусра“. В тези зони през пос­лед­ния месец са загинали 189 цивилни.

От ноем­ври 2011 г. насам не е имало тол­кова малък брой загинали мирни граж­дани. “Раз­ликата е огромна. Това е много позитивно раз­витие“, каза дирек­торът на базирания в Бей­рут СЦНПЧ Рами Абдел Рах­ман.