Фицо оглави коалиционното правителство на Словакия

Фицо оглави коалиционното правителство на Словакия

Словаш­кият президент Анд­рей Киска наз­начи Роберт Фицо за премиер за още един ман­дат, след като пар­тията на Фицо спечели най-много гласове на пар­рламен­тар­ните избори на 5 март, но загуби мнозин­с­т­вото си и сфор­мира 4-партийна коалиция, предаде Рой­терс.

Лявата “Смер-Социална демок­рация“ на Фицо спечели 49 от 150 места в пар­ламента и със­тави правител­с­тво на мнозин­с­т­вото с 3 малки цен­т­рис­тки и националис­тки пар­тии — улт­ранационалис­тите от Словаш­ката национална пар­тия, кон­сер­ватив­ната пар­тия “Сиет“ (Мрежа) и пар­тията на етничес­ките унгарци “Мост-Хид“.

Фицо под­писа коалиционно споразумение с тях във втор­ник. През пос­лед­ните 4 години “Смер “управ­ляваше самос­тоятелно.

Фицо, който бе премиер от 2006 до 2010 и от 2012 до 2016 година, остава премиер, а Смер доминира в новия кабинет с осем минис­три, включително на вън­ш­ните работи, финан­сите и вът­реш­ните работи. Другите три пар­тии ще имат общо шес­тима минис­три. Финан­совото минис­тер­с­тво отново ще бъде в ръцете на Петер Казимир, уважаван заради твър­дия кон­т­рол над бюджет­ния дефицит. Коалицията планира умерени данъчни сък­ращения за кор­порациите и дреб­ните преп­риемачи и балан­сиран бюджет до края на ман­дата си през 2020 година — две години по-рано от планираното.

Кабинетът, който положи клетва пред президента, сега раз­полага с 30 дни да спечели вот на доверие в 150-местния пар­рламент, където четирите пар­тии от правител­с­т­вената коалиция имат общо 81 места.