Обама похвали новия аржентински президент за бързите реформи

Обама похвали новия аржентински президент за бързите реформи

Американските гости танцуваха танго с професионални артисти

Президен­тът на САЩ Барак Обама посочи новия дес­ноцен­т­рис­тки лидер на Аржен­тина като пример за останалите страни в Латин­ска Америка, като пох­вали Маурисио Макри за бър­зото темпо на рефор­мите за укреп­ване на икономиката, предаде АП. Обама заяви, че Аржен­тина под управ­лението на Макри ще играе по-влиятелна роля на глобал­ната сцена.

През пър­вите 100 дни на поста президен­тът Макри се дис­тан­цира от южноамерикан­с­ките леви сюз­ници на бив­шата президен­тка Крис­тина Фер­нан­дес и се стреми към затоп­ляне на отношенията със запад­ните столици в тър­сене на нови инвес­тиции в третата икономика на Латин­ска Америка, пише Рой­терс.

Макри заяви, че визитата на Обама бележи началото на нови ‚“зрели“ отношения между двете страни, при които те ще си сът­руд­ничат по най-разнообразни теми — от тър­говията до бор­бата с меж­дународ­ния трафик на дрога.

Той многок­ратно под­черта, че двете страни споделят общи цен­ности.

Обама бе почетен с дър­жавен бан­кет в най-големия кон­г­ресен цен­тър в Латин­ска Америка — Каса Росада на брега в Буенос Айрес. Обама заяви, че визитата е изк­лючително важна лично за него и не спести пох­валите към Макри. Аржен­тин­с­кият президент също бе щедър на пох­вали. “Вие поехте поста, като пред­ложихте кар­динални промени, и показахте, че те са въз­можни, и че като се дейс­тва смело и с убеж­дение, може да се предиз­вика статук­вото. Това пос­лужи за вдъх­новение и за нашата страна, която сега върви по същия път“, заяви Макри.

Демон­с­т­рацията на добри взаимни чув­с­тва продължи и по време на бан­кета вечерта. Визитата му — пър­вата за президент на САЩ от почти 20 г., съв­падна с 40-ата годиш­нина от прев­рата от 1976 г. и пов­дигна стари въп­роси за ролята на САЩ в под­к­репа на пос­лед­валата военна дик­татура. Обама заяви, че иска да въз­с­танови доверието и пот­върди обещанието си в отговор на молба на Макри да раз­сек­рети американ­ски архиви за този “тъмен период“, според неговите думи.

Най-голям интерес у медиите обаче предиз­вика дип­ломацията на бал­ните пан­тофки (soft shoes diplomacy), както я нарече Рой­терс, когато Обама демон­с­т­рира още един от скритите си таланти — да тан­цува танго.

На дър­жав­ния бан­кет двойка професионални тан­цьори демон­с­т­рира танца пред стотиците гости, като Макри обяс­няваше детайли от пред­с­тав­лението на Обама. Внезапно тан­цьор­ката се приб­лижи до президента на САЩ и го покани, докато кавалерът й се насочи към пър­вата дама. Мишел Обама не се поколеба нито миг, за раз­лика от съп­руга си, който с очевидна неохота се опита да откаже, но дамата не отс­тъпи, така че президен­тът все пак тан­цува с нея, като не се справяше особено елеган­тно, но към края влезе в крак. Той зас­лужено бе аплодиран от пуб­ликата, която се над­п­ревар­ваше да снима ефек­т­ната сцена.