Унгария изпраща още полицаи и войници по южните граници

Унгария изпраща още полицаи и войници по южните граници

Блокираните в Гърция бежанци са над 34 000

Унгария ще изп­рати още полицаи и воен­нос­лужещи, които да пат­рулират по южните й граници, заяви вчера унгар­с­кият минис­тър на вът­реш­ните работи Шан­дор Пин­тер, цитиран от Рой­терс. Това решение съв­падна с пред­п­риемането на допъл­нителни мерки от няколко дър­жави на Бал­кан­с­кия полуос­т­ров с цел недопус­кане на миг­ранти на тяхна територия, отбелязва аген­цията.

“Унгария ще засили защитата на границите си и заради миг­рацията обявяваме кризисна ситуация за територията на цялата страна“, заяви Пин­тер. Той добави, че Словения, Хър­ватия и Сър­бия са пред­п­риели мерки с цел да ограничат броя на миг­ран­тите, получаващи поз­воление да преминават през тех­ните граници.

Пин­тер каза, че унгар­с­ката страна също така извър­шва приготов­ления по границата си с Румъния, за да бъде в със­тояние, ако се наложи, да издигне ограда там в рам­ките на 10 дни. Унгария вече пос­т­рои прег­радни съоръжения по границите си със Сър­бия и Хър­ватия.

Не стихва бежан­с­кият поток от Тур­ция към гръц­ките ост­рови в Егейско море, в това число и към о. Самот­раки. Прис­танище Пирея е залято от миг­ранти, където там вчера бяха докарани още над 3000 души. Общият брой на бежан­ците и миг­ран­тите в Гър­ция вече над­х­вър­лят 34 000. Това става в момент, когато трети ден границата с Македония на пун­кта Идомени стои зат­ворена. Пред радио Алфа гръц­кият минис­тър за мор­с­кия флот Танасис Дрицас призова турис­тичес­ките аген­ции да не пус­кат автобусни билети в посока на селището Идомени заради рас­тящия брой на бежанци и миг­ранти в района.

Само за пос­лед­ното денонощие гръц­ката брегова охрана е спасила 939 бежанци и миг­ранти край егейс­ките ост­рови Лес­бос, Хиос, Самос и Кас­телоризо.