Над 250 000 дечица в Сирия са жертва насилие и лишения

Над 250 000 дечица в Сирия са жертва насилие и лишения

Децата, които живеят в обсадени райони на Сирия, са изп­равени пред глад, слаб дос­тъп до медицин­ска помощ и риск от трайни психологически пос­лед­с­т­вия, сочи док­лад на меж­дународ­ната хуманитарна организация “Спасете децата“, цитиран от ТАСС.

Док­ладът, базиран на интер­вюта с живеещи под обсада сирийци, изчис­лява, че над 250 00 деца са засег­нати от насилие и лишения в обг­радените райони.

Сирийски хуманитарен работ­ник заяви, че хората нямат дос­тъп до основни продукти, като нап­ример хляб. Лип­сата на храна е принудила мнозина да раз­вият умения за оцеляване като нап­ример да гот­вят супа от трева, споделя той.

През зимата деца обикалят раз­рушени от бом­бите сгради, за да тър­сят изпочупени мебели, които да изпол­з­ват за огрев.

Регионал­ната дирек­торка в Сирия на организацията Соня Куш заяви, че е трудно да се прецени какви ще са дъл­гос­роч­ните отражения от вой­ната върху тези деца.

Евродепутатите в Брюк­сел обявих, че има нужда от реформа на политиката на ЕС за миг­рация и убежище, като тази реформа трябва да съдържа мерки, които да гаран­тират безопас­ността на жените бежанци, които освен това често пътуват с деца. Това се казва в резолюция на Европар­ламента.

Резолюцията бе одоб­рена с 388 гласа “за“, 150 “против“ и 159 “въз­дър­жал се“.