Новият португалски президент поиска финансова дисциплина

Новият португалски президент поиска финансова дисциплина

Новият пор­тугал­ски президент Мар­селу Ребелу де Соуза встъпи в длъж­ност, предаде ТАСС от Лисабон. 67-годишният Ребелу де Соуза замени на поста 76-годишния Анибал Каваку Силва, който беше дър­жавен глава от 2006 г. И двамата са пред­с­тавители на дес­ноцен­т­рис­т­ката Социал­демок­ратическа пар­тия.

На церемонията при полагането на клетва Ребелу де Соуза обеща да бъде гарант на кон­с­титуцията и на ней­ните цен­ности и отп­рави призив към правител­с­т­вото за финан­сова дис­цип­лина след неот­дав­наш­ната икономическа криза.

Ветеранът цен­т­рист и професор по право, който през 2000 г. беше популярна телевизионна лич­ност като политически наб­людател в сед­мично шоу, поема до голяма степен церемониална длъж­ност без изпъл­нителни правомощия, но с политическа тежест по важни въп­роси от национално значение.

Новият президент на Пор­тугалия е смятан за най-обаятелния политик в страната през пос­лед­ните 40 години, отбелязва ТАСС.