Меркел е против ЕС да се затваря за идващи от Балканите мигранти

Австрия, Чехия, Словакия, Полша и Унгария искат да има гранични бъриери

Ангела Мер­кел се обяви в Брюк­сел против зат­варянето на миг­ран­т­с­кия мар­ш­рут през Запад­ните Бал­кани, предаде ТАСС.

Преди началото на срещата на високо рав­нище ЕС-Турция вчера кан­ц­лер­ката заяви, че притокът на миг­ранти трябва да намалее, но не само за “някои или за няколко страни“. Не може под­ходът на ЕС да е “да се зат­варя едно или друго“, каза тя.

Мер­кел изрази надежда, че сегаш­ната срещата в Брюк­сел ще може да бъде пос­тиг­нат нап­редък, но под­черта, че преговорите ще са трудни. Това е едно от най-важните заседания, става дума за изпъл­нението на плана на ЕС и Тур­ция, който е ключов за преодоляване на проб­лема с бежан­ците, заяви Мер­кел.

В раз­п­ратено пред­варително писмо до европейс­ките дър­жавни и правител­с­т­вени ръководители пред­седателят на Европейс­кия съвет Доналд Туск изразява “пред­паз­лив оптимизъм“, че резул­татите от тях­ната среща, както и от вчераш­ното заседание ЕС-Турция, ще бъдат положителни. На първо място трябва да въз­с­тановим Шен­ген, заявява Туск. Преди дни Европейс­ката комисия обяви, че очаква най-късно до края на 2016 г. отново да спрат да се правят гранични проверки на пътуващи в рам­ките на ЕС.Според Туск зат­варянето на пътя през Бал­каните няма да реши изцяло миг­рацион­ната криза. Той обаче отбелязва, че по този път миналата година са преминали 880 000 миг­ранти.

Авс­т­рийс­кият кан­ц­лер Вер­нер Фай­ман обаче нас­тоява бал­кан­с­кият миг­рационен мар­ш­рут, който води към Северна Европа, да бъде зат­ворен. Вишег­рад­с­ката чет­ворка (Чехия, Словакия, Полша и Унгария) също искат ЕС да зат­вори бал­кан­с­кия мар­ш­рут за бежан­ците.