Премиера на „Тютюн“ очакваме във Варна

Дъл­гоочак­ваната премиера на „Тютюн“ от Димитър Димов, един от най-важните акценти в юбилей­ната прог­рама на Драматичен театър „Стоян Бъч­варов“.

На 20, 21 сеп­тем­ври от 19.00 е пър­вата пос­тановка по леген­дар­ния класически роман, една от 10-те любими книги на бъл­гарите.

Димитър Димов (19091966) пише „Тютюн“ в Плов­див, където е доцент в Аграр­ния универ­ситет. Ветеринарен лекар с блес­тяща академична и научна кариера, той е професор по анатомия. „Тютюн“ има нелека литературна съдба. Романът е пуб­ликуван през 1951 г., раз­г­лежда въп­роса за самотата на лич­ността и натиска на капитала върху нрав­с­т­вените устои на човека. 60 години по-късно, „Тютюн“ ще оживее в драматур­гич­ния вариант на Юрий Дачев и режисьор­с­кия прочит на Бина Харалам­пиева.