Георги Донов очарова със скулптура и рисунки

От днес до 29 сеп­тем­ври СБХ — „Шипка“ 6 ни пред­лага излож­бата на уникал­ния Георги Донов– скул­п­тура и рисунки. Донов е един от нес­тан­дар­т­ните бъл­гар­ски скул­п­тори, пос­тигащ дори при мал­ките обекти ефект на инсталация.Творбите му са кон­цеп­туални, съчетаващи поетични чув­с­тва, ирония и социален патос, смело се намес­т­ват в град­с­ката среда, провокират с идеите си, нес­тан­дар­т­ните форми и материали.

Георги Донов е роден през 1961 в София. Завър­шва скул­п­тура в Художес­т­вената академия при проф. Любомир Прахов през 1992.

Същата година е неговата първа самос­тоятелна изложба в галерия „Сапио“ в София и оттогава той пред­с­тавя изкус­т­вото си в многоб­ройни самос­тоятелни и групови изложби — в Национал­ната галерия, в галерията на СБХ — „Шипка“ 6, в СГХГ, XXL, Арт алея, Леседра, „Сезони“, на фес­тивала „Аполония“.

Пос­лед­ното учас­тие на автора е в актуал­ната изложба “Корени“ — 16 съв­ременни скул­п­тори за Галин Малак­чиев в Национал­ната галерия — САМСИ. През юни 2021 в галерия DSH в София Георги Донов пред­с­тави в самос­тоятелна изложба инс­талацията си „Краката — колони“.През 2019 в галерия„Арт алея“ — София, е излож­бата му „Рисунки на скул­п­тура“. През 2018 в галерия „Аросита“ е излож­бата му „Атака на изоб­раженията“. Донов е автор на скул­п­тур­ния пор­т­рет на Джон Атанасов, подарен от президента на РБ Румен Радев на Универ­ситета на Кипър през 2017 г.