Изложба на Андрей Лекарски

В новата си изложба Анд­рей Лекар­ски черпи вдъх­новение от класиците на изоб­разител­ното изкуство.Тя е в харак­тер­ния за автора хипер­реализъм. Артис­тич­ните преп­ратки на худож­ника са към любими худож­ници и творби. Визуал­ната провокация се движи в много посоки. Запазен знак за Анд­рей Лекар­ски е ком­пилацията от реал­ности, в която често присъс­т­ват членове на семейс­т­вото и любимите му автомобили и мотоцик­лети. Автобиог­рафич­ните моменти са умело втъкани в интер­п­ретацията на шедьоври на изоб­разител­ното изкус­тво, в които авторът съз­дава уникален по рода си диалог. Пресечените точки на реал­нос­тите са умело втъкани във визуал­ното повес­т­вование и пред­с­тав­ляват галак­тическа карта, в която времето и прос­т­ран­с­т­вото са без­к­райни. Излож­бата на Анд­рей Лекар­ски стар­тира на 10 и е до 30 юни в Галерия „Оборище 5“.