“Човека преди всичко“ - 125 години от рождението на Гео Милев

“Човека преди всичко“ - 125 години от рождението на Гео Милев

Богата докумен­тал­ната изложба в Столична биб­лиотека пред­с­тавя част от книжов­ното нас­лед­с­тво на бъл­гар­с­кия поет, преводач, литературен и теат­рален критик, режисьор, издател, пуб­лицист и жур­налист. Отк­риването бе в Мрамор­ното фоайе на Столична биб­лиотека на 15 януари..

“Човека преди всичко. Духът е човека. Духът. Вър­хов­ният дух. Светия Дух. Който съз­дава нуж­дата от красота. Който съз­дава нуж­дата от Изкус­тво“. Така Гео Милев-поет, преводач, литературен и теат­рален критик, режисьор, издател, пуб­лицист и жур­налист — фор­мулира основ­ната и вечна тема в литературата във “Въз­вание към бъл­гар­с­кия писател“, помес­тено в списание “Везни“, бр. 4 от 1921 г.

В излож­бата са пър­вите издания на двете приживе издадени стихос­бирки на поета — “Жес­токият пръс­тен“ (1920) и “Иконите спят“(1922) , пър­вото самос­тоятелно издание на поемата “Сеп­тем­в­рий“ 1944 под редак­цията на Марко Мар­чев­ски, книги на наши и чужди писатели,издадени от издател­с­тво “Везни“.

Оригинал­ният под­пис на Гео Милев е в преведената от него книга на Ернст Толер “Маса човек“. Включен е и том от изб­раните произ­ведения на поета (1940), със със­тавител Мила Гео Милева, подарена на Камен Зидаров с неин автог­раф.

Пред­с­тавени са и книги от колек­циите на Камен Зидаров, Ангел Тодоров, Васил Пун­дев, Йор­дан Въл­чев. В докумен­тал­ната изложба са включени фак­симилета на снимки и документи, свър­зани с житейс­ката и твор­ческа биог­рафия на поета.