Фрагментарността на живота, в скулптурите на Георги Маринов

Фрагментарността на живота, в скулптурите на Георги Маринов

Скул­п­торът отк­рива изложба в галерия “Стубел“

На 18 ноем­ври 2019 г. в столич­ната галерия “Стубел“ скул­п­торът Георги Маринов отк­рива своята поредна самос­тоятелна изложба, която е озаг­лавил повече от лаконично — “Скул­п­тура“. В екс­позицията Маринов пред­с­тавя три цикъла, върху които работи от години и засягат теми, обединени от мисълта за фраг­мен­тар­ността в нашия живот. “Работейки върху камъка, нямаше как да не бъда пов­лиян от налагащата се житейска фраг­мен­тар­ност на нашето съв­ремие — съв­ремие, фокусирано върху дефиниран учас­тък от цялото; от общото, загат­вайки за кон­с­т­рук­тив­ното, без да дава дос­татъчна яснота“, обяс­нява скул­п­торът. Пър­вият цикъл, “Пад­нали ангели“, е замис­лен от него отдавна, но идеята до този момент се въп­лъщава само във фор­мата на скици. Пред­с­тоящата изложба го под­тиква да я извае в материал.

“Труд­ността за мен се със­тоеше не в позитив­ния завър­шек на биб­лейс­ката притча, а в непос­тоян­с­т­вото на човеш­кия харак­тер“, казва авторът.

Серията “Войни“ Георги Маринов работи от почти 20 години. Като под войн той не раз­бира вой­ника, боеца, физичес­ката мощ, а война във всеки от нас. Онзи, който изразява преодоляването на препят­с­т­вията в бор­бата със самия себе си. Екс­позицията включва 12 скул­п­тури от камък и 12 рисунки, съз­дадени от Георги Маринов през пос­лед­ната година.