Културен десант на Турция в България

Кон­церт: „Въл­шеб­ната флейта“ на Шефика Кут­луер и Ансам­бъл при Тракийски универ­ситет Едирне ще се сътои в Плов­див на 16 ноем­ври от 16.00 ч в Чифте хамам /Баня старинна/

Изложба-живопис: „Анадол­с­ките цивилизации, следи от Гьобек­литепе“

С цел задъл­бочаване на кул­тур­ните отнощения между Тур­ция и Бъл­гария и популяризиране на кул­турата на съв­мес­т­ното съжител­с­тво, Генерал­ното кон­сул­с­тво на Репуб­лика Тур­ция организира целогодишно кул­турни събития.

Тази година на традицион­ния кон­церт в Чифте баня /Баня старинна/ Шефика Кутлуер-солист, флейта и Ансам­бъл при Тракийски универ­ситет – Едирне ще подарят на ценителите музикален спек­такъл – класическа музика. В прог­рамата са включени произ­ведения на Бах, Моцарт, Крис­тоф Глук и др.

През 2019 година в Тур­ция бе обявена „Година на Гьобек­литепе“. В тази насока като част от мероп­риятията осъщес­т­вявани в Кул­тур­ната столица на Европа, Генерал­ното кон­сул­с­тво ще отк­рие изложба –живопис „Анадол­с­ките цивилизации, следи от Гьобек­литепе“.

Пред­вид включ­ването на археологичес­кия ком­п­лекс „Гьобек­литепе“ като 18-ти кул­турен обект на Тур­ция в списъка на светов­ното кул­турно нас­лед­с­тво на ЮНЕСКО, 2019 г. бе обявена за „Година на Гьобек­литепе“ и на 8 март 2019 г. в град Шан­лъурфа се проведе официал­ното отк­риване.

В тази насока излож­бата има за цел да запоз­нае любителите на изкус­т­вото в Бъл­гария с анадол­с­ките цивилизации и по-конкретно с археологически ком­п­лекс „Гьобек­литепе“.