Благородникът на пианото Паул Бадура - Скода свири Моцарт

Благородникът на пианото Паул Бадура - Скода свири Моцарт

Паул Бадура — Скода свири Моцарт на 14 октом­ври в Зала Бъл­гария по покана на маес­тро Най­ден Тодоров. Във втората част Софийска фил­хар­мония ще изпълни музикал­ният шедьовър „Кар­мина Бурана“.

Непов­торимият пианист е сред специал­ните гости в 90-ия юбилеен сезон на Софийс­ката фил­хар­мония. Той ще пред­с­тави един от най-мащабните кон­церти за пиано на Моцарт K 491 (N24).

В своя дълъг твор­чески път Скода е срещал всички големи имена на класичес­ката музика на XX век. На меж­дународ­ната сцена го извеж­дат дириген­тите Вил­хем Фут­вен­г­лер и Хер­берт фон Караян в далеч­ната 1949 г. През годините работи с имена като К.Бьолм, Лорин Маазел, Зубин Мета, сър Мак­керс. Той е и изпъл­нителят с най-голям брой записи на музикал­ния пазар.

Скода е провъз­г­ласен за един от най-големите пианисти на нашето време. Неговите интер­п­ретации на Моцар­товите кон­церти са считани за шедьоври, а теоретич­ните му трудове по пиано са нас­толна книга за светила Емб­лематич­ната „Кар­мина Бурана” ще проз­вучи под дириген­т­с­т­вото на Най­ден Тодоров, а специално за кон­церта у нас идва тенорът Оскар де ла Торе. Учас­т­ват още Национал­ния фил­хар­моничен хор, соп­раното Мария Цвет­кова и баритонът Иво Йор­данов.