Скулптурен парк Илинденци е домакин на “Арт лабиринт 2018“

Скулптурен парк Илинденци е домакин на “Арт лабиринт 2018“

Фон­дация “Арт център-Илинденци“ организира на 13 октом­ври от 10.30 ч. есен­ната си твор­ческа проява “Арт лабиринт 2018“, която ще се проведе в Скул­п­турен парк Илин­денци.

В своето 20-годишно същес­т­вуване фон­дацията е способ­с­т­вала за провеж­дането на много твор­чески акции, в резул­тат на които са съз­дадени и екс­понирани творби на 180 творци от Бъл­гария, Европа и света.

С нас­тоящата проява за пореден път се цели популяризирането пред широката пуб­лика на съв­ремен­ното изкус­тво в това число и в непов­торимата природна среда на село Илин­денци, като част от европейс­ката и световна кул­тура и утвър­ж­даване на Скул­п­турен парк Илин­денци като една от турис­тичес­ките дес­тинации в региона.

Ще видим скул­п­турно произ­ведение от цикъла “12-те Апос­тола“ на Зиятин Нуриев, арт-обекта “Конят“ на Анна Пок­ров­нишка и архитек­турни рисунки на Габ­риеле Бер­гер от Авс­т­рия.

Отделна е екс­позицията от кар­тини, съз­дадени по време на живопис­ния пленер с учас­тието на Гер­гана Мин­кова, Динко Стоев, Зорина Мил­ков­ска, Николина Джанов­ска, Борис­лав Янев, Дафна Стоилова и Гор­дана Хаджиниколова от Македония.

Снимки от изложба в СГХГ с твор­чес­кото съдейс­т­вие на Милен Джанов­ски, ще бъдат под­редени под мотото “Лабирин­тът“.

Гос­тите ще видят раз­витието на пос­тоян­ната екс­позиция в “Мрамор­ния град на изкус­т­вата“ и “Преди 60 милиона години — Реката“. На “Арт лабиринт 208“ ще бъдат показани филми от историята на Арт цен­търа през годините, ще звучат и акус­тични изпъл­нения.