Фестивала на духовната музика в Габрово

Чер­ковни пес­нопения и класическа музика ще звучат на кон­церти по време на 16-то издание на меж­дународ­ния фес­тивал “Праз­ник на духов­ната музика“, на 13 и 14 октом­ври. Традицион­ният праз­ник е пос­ветен на духов­ната пок­ровителка на Габ­рово — Света Петка. Организаторите са читалище “Габ­рово 2002“, са Минис­тер­с­т­вото на кул­турата, община Габ­рово и Архиерейс­кото намес­т­ничес­тво. В две поредни вечери ще има два кон­церта, които са под нас­лова “Източно-православни пес­нопения“ и “Тебе поем, Гос­поди“. Учас­т­ват седем със­тава от Бъл­гария, Беларус и Румъния.

На 13 октом­ври от 18.30 ч в храма “Света Троица“ е кон­цер­тът на академич­ния хор “Света Парас­кева“ при Национал­ната художес­т­вена академия в София, хора при габ­ров­с­ките храмове “Свети Йоан Пред­теча“ и “Успение Богородично“, хора при Бъл­гар­с­ката академия на науките в София, хора при Могильов­с­ката дър­жавна кон­сер­ватория в Беларус и солиста на Букурещ­ката епар­хия протоп­салт Даниел Балаш, който ще изпълни източ­ноп­равос­лавни пес­нопения. Втората кон­цер­тна вечер на 14 октом­ври е в художес­т­вената галерия “Христо Цокев“.