12 скулптури на Вежди Рашидов са подредени в Кралската галерия в Барселона

12 скулптури на Вежди Рашидов са подредени в Кралската галерия в Барселона

12 скул­п­тури на Вежди Рашидов и 11 живописни платна на Николай Янакиев са под­редени в галерията на Крал­с­кия артис­тичен кръг в Двореца Пинятели на ул. „Аркс“ в цен­търа на Бар­селона.

Излож­бата на двамата худож­ници ще бъде отк­рита на 11 октом­ври в 19.30 ч.

Крал­с­кият артис­тичен кръг на Бар­селона е авторитетна инс­титуция, съз­дадена за раз­витие на изкус­т­вото.

Основана е през 1881 година от няколко худож­ника и е приз­ната с името „Крал­ски артис­тичен кръг“ от крал Алфонсо XIII през 1916 г. В тази инс­титуция се е раз­вила голяма част от каталун­с­кия модер­низъм.

Тук се пред­с­тавят изложби на худож­ници от цял свят, има зали за обучение по рисуване, за кон­церти, кон­ферен­ции, както и за други кул­турни събития.