В Египет откриха бюст на Марк Аврелий

Археолози отк­риха в Египет бюст на рим­с­кия император Марк Аврелий, съоб­щава минис­тер­с­т­вото по въп­росите на памет­ниците на кул­турата, цитирано от Рой­терс.

“Наход­ката е изк­лючителна, тъй като скул­п­тури, изоб­разяващи Марк Аврелий, рядко се срещат на територията на страната“, отбелязва минис­тър Айман Ашмауи.

Бюс­тът е намерен при ремон­тна дей­ност на храма “Ком Омбо“ в южния град Асуан. Египет се намира под рим­ско владичес­тво от 30-ата година преди Христа до 395 г. от новата ера. Марк Аврелий е рим­ски император и философ.

Марк Аврелий, философът на император­с­кия трон, управ­лява Рим­с­ката империя от 161 до 180 г. съв­мес­тно с Луций Вер, а по-късно, заедно със сина си Комод,. През неговото царуване империята е във­лечена в изтощителна серия от войни. Марк Аврелий е запом­нен със своето пос­вещаване на стоичес­ката философия и с оставените от него философ­ски записки.