Феноменалният цигулар Максим Венгеров открива Европейския музикален фестивал

Феноменалният цигулар Максим Венгеров открива Европейския музикален фестивал

Носител е на награди от конкурсите „Виенявски“ и „Карл Флеш”

На 30 март в Зала 1 на НДК забележител­ният руски цигулар Мак­сим Вен­геров ще изпълни Кон­церт за цигулка и оркес­тър от Йоханес Брамс със Софийс­ката фил­хар­мония, под дириген­т­с­ката палка на Най­ден Тодоров.

В прог­рамата е включена също и Пър­вата сим­фония на Брамс.

Изявата на Мак­сим Вен­геров в София се очаква с голям интерес от бъл­гар­с­ката пуб­лика, която още помни пър­вото му гос­туване у нас през 2006. Оттогава до днес, приз­нанията за таланта на Вен­геров идват от всички краища на света, а даровитият музикант продъл­жава да покорява нови вър­хове в кариерата си. Неговите изпълнения,наситени с енер­гия и всепог­лъщаща страст, му спечел­ват приз­нанието на един от най-великите цигулари на нашето време, който владее инс­т­румента до абсолютно съвър­шен­с­тво.

През октом­ври миналата година Мак­сим Вен­геров изнесе два забележителни кон­церта в Кар­неги Хол (Ню Йорк) със Сим­фонич­ния оркес­тър на Мон­реал, под дириген­т­с­т­вото на Кент Нагано. През същия месец той осъщес­тви светов­ната премиера на Кон­церт за цигулка от китайс­кия ком­позитор Циганг Чен, написан специално за Вен­геров. Изпъл­нението бе част от Меж­дународ­ния музикален фес­тивал в Пекин. През януари тази година цигуларят изнесе блес­тящ рецитал в прес­тиж­ната зала „Страт­мор“ във Вашин­г­тон заедно с пианиста Рус­тем Сайт­кулов. „Вашин­тон поуст“ пише след­ното по повод кон­церта: „Спиращо дъха изпъл­нение! Вен­геров свири с такава вродена лекота, че тех­ничес­ките труд­ности не се усетиха от пуб­ликата“. (Anne Midgette, 28 януари).

Усъвър­шен­с­тва се под влияние на инс­т­румен­талис­тите и дириген­тите, с които свири. Един от тях е великият Мстис­лав Рос­т­ропович, с когото записва цигул­ковите кон­церти на Прокофиев и Шос­такович.