Стефат Данаилов тръгва на турне

Нашумялата книга “Романът на моя живот“, съз­дадена в съав­тор­с­тво между популяр­ния актьор Стефан Данаилов и жур­налиста Георги Тошев, ще бъде пред­с­тавена из страната и в няколко европейски града.

Данаилов и Тошев започ­ват турне на книгата и филма “Монолог“ в няколко града през март и април. Първи са почитателите от Бур­гас, Чир­пан, Сливен, Казан­лък, а през април в — Кар­лово, Димит­ров­г­рад, Асенов­г­рад и Стара Загора в операта, където ще бъде пред­с­тавен и спек­такълът по повод юбилея на проф. Данаилов със специал­ното учас­тие на Сил­вия Лул­чева, Ненчо Илчев и Деян и Дарин Ангелови.

От Флорен­ция на 19 май започва и европейс­кото турне на книгата и филма. Бъл­гар­с­ката пуб­лика от още пет европейски града ще се срещне с обичания актьор. Миналата година Данаилов отбеляза своята 75-годишнина с гран­диозен спек­такъл в Народ­ния театър, а “Книгомания“ пред­с­тави лук­соз­ното издание на автобиог­рафич­ната му книга “Романът на моя живот“.