Знаци и послания на Китай

Знаци и послания на Китай

Излож­бата на Ангел Гешев „Made in China“ се отк­рива на 27 март в галерия „Ракурси”.

Излож­бата на Ангел Гешев пред­с­тавя работи, вдъх­новени и съз­дадени по време на дъл­гия прес­той на автора в Китай. Основ­ните теми, които занимават худож­ника са тези за пис­меността, знаците и сим­волите. Произ­веденията в излож­бата съчетават абс­т­рак­тни форми и фигуративни изоб­ражения, свър­зани с историята и духа на тази обгър­ната от мис­тика страна. Те са породени както от обик­новени събития, свър­зани с ежед­невието като раз­ходки, срещи и със­тоянията, инс­пирирани от тях, така и пречупени през пог­леда на худож­ника въп­роси за митологията, традицията и изкус­т­вото. Работите, част от които наподобяват калиг­рафии, са изпъл­нени в традицион­ната за Китай тех­ника върху коп­ринена хар­тия. Може да се види до 14 април.