Кралският „Концертгебау оркестър” ще гостува за пръв в София

Кралският „Концертгебау оркестър” ще гостува за пръв в София

Ще чуем млади музиканти от филхармония „Пионер”

Крал­с­кият „Кон­цер­т­гебау оркес­тър” — Амс­тер­дам, ще гос­тува за пръв път у нас на 30 юни в НДК. София е спирка от европейс­кото турне на светов­ноиз­вес­т­ния със­тав, пос­ветено на 100-годишнината от края на Пър­вата световна война.

На сцената с „Кон­цер­т­гебау” ще излязат и музиканти от младеж­ката фил­хар­мония “Пионер“, който среща Кон­цер­т­гебау с млади таланти. Те ще изс­вирят увер­тюрата “Дон Жуан“ от Моцарт. Специално за бъл­гар­с­ката пуб­лика, ще звучи и „Кон­церт за цигулка в ми минор”, опус 64 от Мен­дел­сон със солист Веско Ешкенази и Седма сим­фония на Бетовен.

Ешкенази е кон­цер­т­майс­тор на извес­т­ният холан­д­ски оркес­тър.

На дириген­т­с­кия пулт е глав­ният диригент на Кон­цер­т­гебау Даниеле Гати. Във впечат­ляващата си кариера той е бил музикален дирек­тор на Национал­ния оркес­тър на Фран­ция, на Крал­с­ката фил­хар­мония (19962009), главен диригент на Оркес­търа на Национал­ната академия на изкус­т­вата “Санта Чечилия“ в Рим.

главен гост-диригент на Крал­с­ката опера “Ковънт гар­дън“ (19941997), музикален дирек­тор на “Театро Комунале“ в Болоня и главен диригент в Операта в Цюрих. Маес­тро Гати е един от мал­кото италиан­ски диригенти, канени на фес­тивала в Бай­ройт, където той дирижира операта “Пар­сифал“ на Ваг­нер през няколко поредни години.

Прочутият цигулар Веско Ешкенази кон­цер­тира преди това в една от най-престижните зали на Токио, „Сън­тори хол“, където под дириген­т­с­т­вото на Пааво Ярви, изпъл­нява произ­ведения на Такамицу, Ваг­нер и Бър­н­с­тейн. Ценителите на класиката в Токио поз­нават добре кариерата му, тър­сят негови записи и го чакат след събитията за автог­рафи.