Недялко Йорданов представя „67 сутрини” – нова поетична книга

67 сут­рини” на Недялко Йор­данов събра почитателите му в цен­т­рал­ното фоайе на Национал­ната биб­лиотека.

Премиерата на стихос­бир­ката „67 сут­рини” на Недялко Йор­данов събра почитателите му в цен­т­рал­ното фоайе на Национал­ната биб­лиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Недялко Йор­данов и неговият верен спод­виж­ник на сцената ком­позиторът Хай­гашод Агасян, изпъл­ниха прос­т­ран­с­т­вото с много поезия и музика. Стихос­бир­ката на обичания от поколения автор излезе скоро — издател­с­тво „Милениум“. Поетич­ните късове в нея вече са били споделени с читателите. Том­чето събира 67 произ­ведения, които авторът пише в продъл­жение на няколко месеца през изминалата есен и зима – по едно всяка сут­рин, и вед­нага пуб­ликува в страниците си във Фейс­бук. Така стихот­воренията свет­кавично добиват популяр­ност и пуб­ликата отв­ръща с въз­торг на всяка творба. Авторът не вед­нъж раз­съж­дава – преос­мисля на миналото, критичен пог­лед към нас­тоящето, надежда и страх за бъдещето на родината.