“Мартенски музикални дни “Джуниър“с атрактивна програма в Русе

“Мартенски музикални дни “Джуниър“с атрактивна програма в Русе

“Мар­тен­ски музикални дни “Джуниър“ пред­лагат в Русе атрак­тивна музикално-образователна прог­рама, насочена към деца и младежи. Тя е част от меж­дународ­ния фес­тивал “Мар­тен­ски музикални дни“, който продъл­жава до 1 април в край­дунав­с­кия град. Пър­вото събитие от “Мар­тен­ски музикални дни “Джуниър“ беше в Русен­с­кия исторически музей, “Кон­церт на въз­г­лав­ници“ с духовия квин­тет “Windy“.

Децата се включиха в уър­к­шопи и в музикални образователни уроци, водени от пианис­т­ката Венета Нейн­ска.

“Мар­тен­ски музикални дни “Джуниър“ продъл­жава на 24 март с кон­церт на клавир­ното дуо Аглика Генова и Любен Димит­ров и с учас­тието на Татяна Колева и на Вик­тор Бенев — ударни. Те ще изпъл­нят произ­ведения от Гер­шуин, Елин­г­тън, Коп­ланд и Бър­н­с­тейн. Пуб­ликата ще научи “как Класиката среща Джаза и как класичес­ката музика се свър­зва с изкус­т­вото на свобод­ната имп­ровизация“.

Ще се отбележат 120 години от рож­дението на Джордж Гер­шуин и 100 години от рож­дението на Ленард Бър­н­с­тейн. “Мар­тен­ски музикални дни “Джуниър“ включва кон­церт на 25 март на Татяна Колева и на младите таланти от холан­д­с­кия ансам­бъл “Youth Percussion Pool“, със специал­ното учас­тие на пер­кусиониста Гор­дън Стаут от Америка. В пос­лед­ния фес­тивален ден — 1 април, Русен­с­ката опера ще пред­с­тави мюзикъла “Веселите град­ски музиканти“ — от Алек­сан­дър Владигеров.