Огнена феерия в концерт на Радиосимфониците в зала „България“

Огнена феерия ни очаква в кон­церта на Сим­фонич­ния оркес­тър на БНР с диригент Марк Кадин. Събитието ще се със­тои на 9 март от 19.30 в зала „Бъл­гария”.

Започва с изпъл­нение на „Conga del Fuеgo Nuevo“ от мек­сикан­с­кия ком­позитор Артуро Мар­кес. Произ­ведението е написано през 2005, но бързо става пред­почитано от дириген­тите по света. В него намират отражение дет­с­ките спомени на ком­позитора от афро-кубинските ритми и мелодии.

Стилът на Мар­кес се харак­теризира с вплитането на типични за Латин­ска Америка фол­к­лорни мотиви в сим­фонични пиеси.

В прог­рамата се вписва и музика към балета „Fancy free“ от американ­с­кия ком­позитор, пианист и диригент Ленард Бър­н­с­тейн. Финалът ще е Кон­церт за виолон­чело и духови инс­т­рументи от Фрид­рих Гулда в изпъл­нение на талан­т­ливия бъл­гар­ски виолон­челист Алек­сан­дър Сомов.

Сомов е водач-солист на Фил­хар­монич­ния оркес­тър и професор в Кон­сер­ваторията в Страс­бург. Той е чест гост на Лон­дон­ска фил­хар­мония, Лон­дон­с­кия сим­фоничен оркес­тър и Шот­лан­д­с­кия камерен оркес­тър. Гас­т­ролира в Европа, Япония и Китай.